Privacy beleid

kita's bloem & kado, hierna te noemen kita's bloem & kado, gevestigd aan Heerenveenseweg 78, 8471 BH Wolvega, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

kita's bloem & kado
kita's bloem & kado, Grindweg 122-D, 8471 EM Wolvega + 31 637554557

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

kita's bloem & kado verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam - Omdat wij graag gepersonaliseerd uw bestelling afleveren
 • Geslacht - Omdat wij graag gepersonaliseerd uw bestelling afleveren
 • Adresgegevens - Om uw bestelling te kunnen afleveren
 • Telefoonnummer - Om u bij vragen of onduidelijkheden te kunnen bereiken of te kunnen navragen of uw bestelling naar wens is geweest.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via kita-bloemen@outlook.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

kita's bloem & kado verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. Dit hebben wij  nodig voor het uitvoeren van onze diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, voor marketing-communicatie doeleinden, zodat we u kunnen informeren over ons assortiment en onze online mogelijkheden. Wij doen dit alleen met uw toestemming
 • U te kunnen bellen of e-mailen, als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, zodat u bij een volgende bestelling minder gegevens hoeft in te vullen. Dit is op grondslag van uw toestemming. 
 • Om onze bloemen en producten te bezorgen. Dit is nodig om onze diensten uit te kunnen voeren.
 • kita's bloem & kado verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en financiële administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming

kita's bloem & kado neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van kita's bloem & kado) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

kita's bloem & kado bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voornaam-Achternaam-Geslacht i.v.m. administratie    
Bewaartermijn: 7 jaar na de laatste klantcontact
Reden: Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de belastingwet

Adresgegevens en telefoonnummer
Bewaartermijn: 7 jaar na het laatste klantcontact
Reden: Dit is de wettelijke bewaartermijn voor de belastingwet

E-mailadres voor verzending nieuwsbrief
Bewaartermijn: tot u de toestemming intrekt

E-mailadres & telefoonnummer i.v.m. afhandeling bestelling, vraag of klacht
Bewaartermijn: 7 jaar na het laatste klantcontact
Reden: Dit is de wettelijke betaaltermijn voor de belastingwet

Delen van persoonsgegevens met derden

kita's bloem & kado deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. kita's bloem & kado blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt kita's bloem & kado uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Wij delen uw gegevens mogelijk met:

 • Nieuwsbriefprogramma
 • Boekhouder
 • Webmaster

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

kita's bloem & kado gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door kita's bloem & kado en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar kita-bloemen@outlook.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

Voor de maillijst kunt u zich bij ontvangst van elke nieuwsbrief afmelden via de afmeldbutton (Unsubscribe) onder aan de nieuwsbrief.

kita's bloem & kado wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

kita's bloem & kado neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via kita-bloemen@outlook.com.